جان سالیوان

همیشه رو به آفتاب بایستید، پس سایه‌ها پشت‌سر شما خواهند افتاد.